پليمر آنتی باكتريال

 

يكی از گسترده ترين كاربردهای كامپوزيت نانوسيد، استفاده از آن برای ايجاد انواع پليمر آنتی باكتريال می باشد. پليمرهايی كه آنتی باكتريال ضد قارچ و ضد ويروس هستند و هيچگونه ضرری براي محيط زيست ندارند و برای تركيب كامپوزيت نانوسيد با انواع پليمر مانندABS  ، PET ، PP ، PE و ... بهترين راه بكارگيری مستربچ مناسب با پليمر می باشد كه به ميزان 20-10رصد با كامپوزيت نانوسيد اختلاط میشود . اين امر برای بكار گيری مستربچ به همراه  گرانولهای خام در دستگاههای اكسترودر يا تزريق برای رسيدن به يك اختلاط كاملا يكنواخت در درصدهاي اختلاط 5/0-1/0 ميباشد. پليمرهای ميكس شده دارای كاربردهای مختلف صنعتی و خانگی و بيمارستانی می باشند. از جمله بدنه داخلی يخچال ، انواع فيلترهای آب و هوا ، ظروف پلاستيكی و ...

كاربرد نانوسيد

                                                        

                                                             http://nanocid.com/persian/images/nil1.jpg            

 

                                                                

 

 

                                                http://nanocid.com/persian/images/Graphic7.jpg

 

 

 

 

                                                      http://nanocid.com/persian/images/Graphic1.jpg

بازگشت