كاربرد نانوسيد در تصفيه آب

 

اهميت تصفيه آب

 

چه براي مصارف آشاميدني و چه براي مصارف صنعتي، معمولا آب طبيعي احتياج به تصفيه دارد. تصفيه آب براي مصارف آشاميدني هم آسان تر و هم ارزان تر از تصفيه آب برا ي مصارف صنعتي است.

 

نگرانيهاي اساسي در مورد آب آشاميدني عبارتند از:

  1. عوامل بيماريزا (پاتوژن ها) در آب

  2. کمبود يا وجود مقدار بيش از حد بعضي از يونها که در سلامتي انسان نقش دارند مانند يون فلوئور

  3. ذرات معلق در آب

  4. بو و مزه آب

استفاده از کلوئيد نانوسيد جهت آنتی ميکروبيال نمودن آب :

 تزريق كلوئيد نانوسيد به مخزن اوليه و نيز در تمامی مکان هايی که کلر اضافه می شود به تدريج تمام جريان آب را اشباع می نمايد ، و نيز به دليل آنکه ذرات نانوسيلور ابعاد بسيار کوچکی دارند تا حدودی در خلل و فرج ميکروسکوپی جداره های مخازن ، لوله ها ، پمپ ها ،شير ها و... نفوذ کرده و قرار می گيرند . اين خود از ايجاد بيو فيلم در اين جداره ها به شدت جلوگيری می کند.

 

 

    

 

در استخرهايی که آب برای مدتی در معرض تابش نور خورشيد قرار می گيرند. می توان از نانوسيد به عنوان ماده ای که در اثر تابش خورشيد فعاليت آنتی ميكروبيال آن شديدتر شده و ميکرو اورگانيسم ها را به سرعت نابود می کنند استفاده نمود .

 

                                                                     

 

تصفيه آب با استفاده ازفيلتر سراميكي و پليمري نانوسيد:

دركليه مسيرهاي عبور آب مي توان از فيلترهاي سراميكي يا پليمري حاوي نانوسيد استفاده كرد.اين فيلترها با توجه به خواص آنتي ميكروبيالي خود از ايجاد و رشد لجن هايي که در آنها مزاحمت ايجاد می کنند جلوگيری مي کند و به عنوان ضد قارچ ، ضد باكتری و بوگير عمل می نمايد.

 

                                                                                           

             

              

 

تصفيه آب با استفاده ازكربن اكتيو حاوي نانوسيد:

در قسمت هايي که جريان آب می بايست از فيلتر های شني و يا غيره عبور کند می توان از فيلترهای كربن فعال حاوي نانوسيلور استفاده نمود كه تا 99% كار تصفيه آب را انجام مي دهد.

 

غشاهای RO حاوی نانوسيد برای تصفيه ی سالمتر آب:

با توجه به اينکه در تصفيه RO ، آب با فشار بسيار بالا از غشا عبور می کند، لذا برخی از باکتری های باقی مانده در جريان آب ورودی به غشا می چسبند ، رشد نموده و به تدريج روزنه های غشا مسدود می شوند. برای باکتری زدايی کامل می توان از غشاهايی که نانوسيد در آنها تثبيت شده است نيز استفاده نمود.

                                          

از بين رفتن تمامی باکتری ها با عبورازغشاهای نانوسيلور دار

 

غشاهای RO حاوی نانوسيد برای تصفيه ی سالمتر آب:

در قسمت هايی از سيستم که جريان آب در آنها نسبتاً آرام می باشد و احتمال بيشتری برای رشد بيوفيلم وجود دارد می توان بدنه ها را با رنگ مخصوص محتوی نانوسيد پوشاند .

 

                             

                                                                               

                                                                               

برای همزن ها و پاروهای کف گير نيز می توان از اين رنگ استفاده نمود. (اين رنگ ها ضد باکتری ، قارچ ،‌ويروس ، خزه و جلبك بوده و رشد بيو فيلم را درين جداره ها ناممکن می سازد.

 

                                                                                    

 

 

استفاده از مستربچ نانوسيد در تاسيسات:

 مي توان در ساخت لوله و اتصالات پليمري از مستربچ آنتي ميكروبيال استفاده نمود كه هيچ نوع لايه لزج ،‌جلبك و بيوفيلم تشكيل نخواهد شد و همچنين باعث افزايش استحكام و مانع از خوردگي مي شود.

از ديگر ويژگی های قابل ذکر محصول قابليت نفوذ جريان مايع به خلل و فرج های ميکروسکوپی ديواره های داخلی مجاری آب می باشد که اين نفوذ تا حدود خوبی ديواره ها را آنتی بيو فيلم می کند.

 

                                            

 

بازگشت